Privacy statement Coaching on the Road en Run by Suus

De privacy van mijn klanten en websitebezoekers respecteer ik zeer en ik zal er zorg voor dragen dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Om je zo helder mogelijk te informeren kun je hieronder lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 Persoonsgegevens die ik verwerk wanneer je klant bent:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres van jezelf en eventueel van de organisatie waarvoor je werkzaam bent
  • Bankrekeningnummer voor de facturatie.
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Reden:  je te kunnen bellen of e-mailen tijdens onze samenwerking, het afwikkelen van de betaling en wettelijke verplichting jegens de belastingdienst.
Deze gegevens bewaar ik 7 jaar.

Daarnaast maak ik beknopte aantekeningen over de voorgang van de coaching, uitsluitend bedoelt voor mijn eigen gebruik. Deze gegevens bewaar ik maximaal 1 jaar.

Persoonsgegevens die ik verwerk wanneer je contact legt over mogelijke samenwerking:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres van de organisatie waar je namens optreedt
  • Indien je deze zelf verstrekt: telefoonnummer

Reden: informatie te kunnen toezenden over mijn activiteiten, contact te kunnen leggen over mogelijke samenwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Jouw gegevens verkoop ik niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Op deze site worden geen cookies gebruikt.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar suzanne@coachingontheroad.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Daarnaast wil ik je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe jouw persoonsgegevens worden beveiligd:

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via suzanne@coachingontheroad.nl of Suzanne Thijs, Westereems 5, 9642 KP Veendam.

Hartelijke groet, Suzanne Thijs.